Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc được áp dụng rộng rãi trong các doanh nghiệp và tổ chức có quản lý người lao động, được sử dụng cho mục đích tổng hợp lại kết quả công việc đã thực hiện được trong ngày, trong tuần hoặc trong tháng tùy theo yêu cầu. Người quản lý trực tiếp sẽ dựa vào mẫu báo cáo kết quả công việc của bạn để có những thay đổi và điều chỉnh sao cho phù hợp và nâng cao hiệu suất cho bạn. Mời bạn tham khảo bài viết này của Luật Thiên Minh soạn thảo mẫu báo cáo kết quả công việc chính xác

1. Mẫu báo cáo kết quả công việc là gì?

Mẫu báo cáo công việc là báo cáo được lập để báo cáo công việc định kỳ theo tuần, tháng, quý hoặc năm, kèm theo đó là mẫu báo cáo cụ thể chi tiết cho từng bộ phận. Nội dung của mẫu báo cáo công việc thường gồm các vấn đề sau:

Các thông tin chi tiết về công việc 
Kết quả và sản phẩm
Đánh giá của bộ phận phụ trách công việc
Hướng giải quyết cho những công việc còn tồn đọng chưa giải quyết được

2. Mẫu báo cáo hoạt động chung

Mẫu báo cáo kết quả công việc
Mẫu báo cáo hoạt động chung

 

ĐẠI HỌC 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: /BC-ĐH      Ngày ….tháng ……năm 20..

 
BÁO CÁO
 ………………………………..(1)…………………………..

……………………………………………………..(2)………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………/.

Nơi nhận:
-…………………..;
-…………………..;
-…………………..;
– Lưu: VT,….(4)

 HIỆU TRƯỞNG (3)

 

3. Mẫu báo cáo hoạt động năm

Mẫu báo cáo kết quả công việc

Mẫu báo cáo hoạt động năm

 

…(1)…
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
—————

Số: /BC-…(2)…

…, ngày … tháng … năm …

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG
NĂM …

Thực hiện quy định của pháp luật, Hội …(1)… báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hội năm … như sau:

1. Về tổ chức của Hội

a) Về hội viên:

– Tổng số hội viên: …………………………………………………………………………………….

Trong đó:

Hội viên tổ chức: …………………………………………………………………………………….

Hội viên cá nhân: ……………………………………………………………………………………

Số hội viên mới kết nạp trong năm: ………………………………………………………………

Trong đó:

Hội viên tổ chức: …………………………………………………………………………………….

Hội viên cá nhân: …………………………………………………………………………………….

b) Những người làm việc chuyên trách tại Hội: ………………………………………………….

Trong đó: Số biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao (nếu có): …………………………..

c) Số lượng các tổ chức trực thuộc Hội (trong đó làm rõ số thành lập mới trong năm báo cáo)

– Tổ chức có tư cách pháp nhân: …………………………………………………………………….

– Phòng, ban, đơn vị trực thuộc: ……………………………………………………………………..

– Tổ chức cơ sở thuộc Hội: ……………………………………………………………………………

– Văn phòng đại diện: ………………………………………………………………………………….

d) Việc kiện toàn tổ chức Hội (tổ chức Đại hội, hội nghị thường niên; họp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo quy định của Điều lệ Hội, kiện toàn ban lãnh đạo, các chức danh chủ chốt…)

………………………………………………………………………………………………………………

đ) Khen thưởng, kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội (nếu có)

………………………………………………………………………………………………………………

2. Kết quả hoạt động

a) Kết quả những hoạt động của Hội:

………………………………………………………………………………………………………………

b) Việc thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao:

………………………………………………………………………………………………………………

3. Tổng số kinh phí hoạt động trong năm: ……………………………………………….……….

Trong đó:

a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ: ………………………………………………………………………….

b) Kinh phí do tổ chức nước ngoài tài trợ: ……………………………………………………………..

c) Hội tự huy động từ các nguồn khác: …………………………………………………………………

4. Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ năm…

………………………………………………………………………………………………………………

5. Đề xuất, kiến nghị

………………………………………………………………………………………………………………

Trên đây là nội dung báo cáo về tổ chức, hoạt động năm …, Hội…(1)… báo cáo …(3)…./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– …;
– Lưu: …

TM. BAN THƯỜNG VỤ (4)
CHỦ TỊCH
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

4. Mẫu báo cáo vụ việc

Mẫu báo cáo kết quả công việc
Mẫu báo cáo vụ việc

 

TÊN CƠ QUAN                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

………………………                                     Độc lập – Tự do  – Hạnh phúc

Số ____/BC                                                                   Ngày …. tháng …. năm 20…

BÁO CÁO

Về ………………………. (1)

Kính gửi:………………………. (2)                           

 …………………. ………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………….. ;

……………………………………………………………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………………………………………     

……………………………………………………………………………………………………………………………………

Đề nghị ……………………………………………………………………………………………………………………….

Trân trọng kính chào./.

                                                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

Nơi nhận:                                                                               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

– ……………………….. ;

– ……………………….. ;

– Lưu: VT.

 

—————————————————————————–

Để được tư vấn trực tiếp, Quý khách hàng vui lòng liên hệ:

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN PHÁP LUẬT THIÊN MINH

Add: Tòa AQUA 1 109OT12B Vinhomes Golden River, số 2 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1

Tel: 0839 400 004 – 0836 400 004

www.thienminhlaw.net

Trân trọng !

Bạn có thể tham khảo các bài viết khác mà khách hàng thường quan tâm của Luật Thiên Minh: